1. نجمه فضلعلی , محمدسعید عبدخدائی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی , چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , شمیم رزاقی کاشانی , حامد توکلی , سیده مریم مشیریان فراحی , رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران , دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , شمیم رزاقی کاشانی , سیده مریم مشیریان فراحی , حامد توکلی , رابطه تاب‌ آوری و فرسودگی شغلی با تاکید بر نگرش مذهبی در کارمندان زندان , کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه طلاق عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا , سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حمیده شعفی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , پرویز زینلی , بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست , همایش ملی راهکارهای تحقق سبک زندگی اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. ابراهیم نامنی , علی ارزنده فر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش هوش هیجانی دانش آموزان با مشکل بینایی , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. فائزه محرومی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه سبک های دفاعی وجهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد , دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. نازلی پناهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی در زنان , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. ریحانه نیلاب , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه رضایت زناشویی و نگرش مذهبی زنان استفاده کننده از ماهواره و زنان غیر استفاده کننده , اولین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. ریحانه کدیور , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمد محتشمی , مفهوم شناسی ایثار با نگرش به منابع اسلامی و روان شناسی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن , دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه اسلام , دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. نازلی پناهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی، کیفیت زندگی و همراهی عاطفی در زنان , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. عاطفه قوتی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه تاب آوری،سخت کوشی در بین دختران فراری،بی سرپرست و عادی در سطح مشهد , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا , سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. میترا مهدیزاده , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی در دبیران زن شهر مشهد , سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. سمیه عسکریان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حسین زعیمی , اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی , دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. ریحانه یوسفی پور , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی رابطه رضایت از زندگی و سرسختی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان , دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. سمیه عسکریان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. ریحانه نیلاب , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان , سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , نسیبه منصوری , احمد منصوری , مقایسه ناگویی خلقی و آزار دیدگی از طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. حمیده شعفی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست , دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. نسیم دادالهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. نسیم دادالهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار ایثار و اطاعت مادران , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. نسیم دادالهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , پیامدهای روانشناختی مهاجرت های خارجی , کنفرانس بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. اسماء ولی الهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی نقش اعتقادات مذهبی در پیش بینی افسردگی، امید و شادکامی سالمندان , همایش ملی جایگا ه و نقش زنان در مدیریت جهادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان , پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 , همایش پلیس ، روانشناسی و مشاوره , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. علی رضا رمضانپور , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. مصطفی نجمی , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , شمیم رزاقی کاشانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ابراهیم خسروی , محمد رحمانی بمرود , حامد توکلی , رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , علی اعظم رجبیان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. علی اعظم رجبیان , سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. مهدی مسگرخراسانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی , سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. مژگان حضرت زاده , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , انسیّه لعل زاده کندکلی , اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش تمایز یافتگی زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. مژگان حضرت زاده , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , انسیّه لعل زاده کندکلی , اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش احساس انسجام زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. آرزو نمازی بکاولی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیدعلی کیمیایی , عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست , اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹